Rijbewijs B examens

Rijbewijsexamen in het Vlaams GewestVlaanderen werd in 2014 geconfronteerd met de schande van de 400 verkeersdoden. Met het Vlaams Verkeersveiligheidsplan wenst Minister Weyts hieraan een halt toe te roepen. Speerpunt in het plan: een betere rijopleiding- en examinering. Willen we het dodental lager, dan moet de lat omhoog. Het nieuw rijexamen treedt stapsgewijs in voege op 01.03.2017 en vervolgens op 01.06.2017 in de 16 Vlaamse examencentra.

 

Vanaf 01.03.2017


Theorie- en praktijkexamen met een beëdigd tolk (voor alle categorieën)


De kandidaat, die het Nederlands niet machtig is, kan het theorie- en het praktijkexamen voor alle categorieën afleggen, bijgestaan door een beëdigde tolk. Vanaf 01.03.2017 kan dit enkel nog voor de talen Frans, Duits of Engels.

 

Vanaf 04.03.2017


Alle mislukte pogingen tellen altijd mee

De kandidaat die tweemaal na elkaar niet slaagt voor het praktisch examen moet zes uur rijlessen volgen vooraleer hij terug toegelaten wordt tot het praktijkexamen.

Wanneer de kandidaat tweemaal uitgesteld werd voor het praktijkexamen onder dekking van een eerste voorlopig rijbewijs en vervolgens na drie jaar een nieuw voorlopig rijbewijs heeft behaald, zal hij toch zes uur rijlessen moeten volgen alvorens een derde praktijkexamen te mogen afleggen. Alle mislukkingen tellen dus mee ongeacht deze voor of na 04.03.2017 hebben plaatsgevonden en ongeacht deze al dan niet onder dekking van een eerste of tweede voorlopig rijbewijs hebben plaatsgevonden.

Voorbeelden

 

Vanaf 01.06.2017


Theorie examen

De zware overtreding telt mee in het theorie-examen cat. B


Vanaf 01.06.2017 zal in het theorie-examen een onderscheid worden gemaakt tussen zware overtredingen en lichte fouten. Zware overtredingen zijn:

- alle overtredingen van de derde graad (bv. het negeren van een rood verkeerslicht of het   overschrijden van een witte doorlopende streep);

- alle overtredingen van de vierde graad (bv. de bevelen van een politieagent niet naleven);

- alle overtredingen ten aanzien van het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid.

 

Het theorie-examen zal nog steeds bestaan uit 50 vragen, waarbij de kandidaat minimum 41/50 moet behalen. Bij een zware overtreding worden 5 punten afgetrokken en bij een lichte fout één punt. De kandidaat mag dus maximum 9 lichte fouten of maximum 1 zware én 4 lichte fouten maken. Bij 2 zware overtredingen wordt de kandidaat onmiddellijk uitgesteld.Vanaf 01.06.2017


Praktijk examen

 

Vanaf 01.06.2017 zijn er voor alle kandidaten onderstaande wijzigingen in het praktijkexamen van de categorie B van toepassing, ongeacht of het theorie-examen of het voorlopig rijbewijs behaald is vóór 01.06.2017.6 mogelijke manoeuvres op het praktijkexamen cat. B

De kandidaat moet vandaag 2 manoeuvres uitvoeren tijdens het praktijkexamen: parkeren achter een voertuig en keren in een smalle straat.

Vanaf 01.06.2017 zal de kandidaat 6 mogelijke manoeuvres moeten kunnen uitvoeren. De kandidaat zal door loting 2 van de 3 onderstaande manoeuvres moeten uitvoeren:


 1. Keren in een smalle straat

Dit manoeuvre zal moeten uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator zal de kandidaat vragen rechtsomkeer te maken, in een straat met matig verkeer. De kandidaat mag kiezen waar hij zich gaat keren en mag het manoeuvre vooruit of achteruit starten. De volledige breedte van de rijbaan (van boordsteen tot boordsteen) mag gebruikt worden.


2. In rechte lijn achteruitrijden

Dit manoeuvre zal moeten uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator zal de kandidaat vragen achteruit te rijden, over een afstand van ongeveer 10 meter, in een rustige straat. De kandidaat dient het manoeuvre op een continue wijze uit te voeren. Hierbij mag hij zich evenwel 1 keer opnieuw positioneren


Vanaf 02 april 2018 is de afstand 20 meter i.p.v. 10 meter ongeveer 4 à 5 auto's3. Parkeren: 


Wanneer door lottrekking het manoeuvre "parkeren" werd geselecteerd,

dan zal dit manoeuvre bestaan uit één van de vier volgende parkeermanoeuvres:3.1 evenwijdig ten opzichte van de weg rechts parkeren tussen 2 voertuigen


De Vrije ruimte tussen de twee voertuigen is minstens de lengte van het voertuig + 2 meter

    3.2 evenwijdig ten opzichte van de weg links parkeren tussen 2 voertuigenDe Vrije ruimte tussen de twee voertuigen is minstens de lengte van het voertuig + 2 meter

De manoeuvres 3.1 en 3.2 zullen moeten uitgevoerd worden op de openbare weg.

De examinator zal de kandidaat vragen zijn voertuig evenwijdig ten opzichte van de weg rechts of links te parkeren.

De kandidaat stelt zich op naast het voertuig waarachter hij zich moet parkeren, om het daarna achterwaarts te parkeren, in een continue S-beweging, tussen twee voertuigen.


Vanaf 02 april 2018 kan indien er geen plaats wordt gevonden tussen 2 voertuigen, dan volstaat het om achter een voertuig te parkeren of om te parkeren tussen een voertuig en een obstakel.

3.3 loodrecht ten opzichte van de weg vooruit in een vak parkeren

3.4 loodrecht ten opzichte van de weg achterruit in een vak parkeren

De manoeuvres 3.3 en 3.4 zullen moeten uitgevoerd worden op een openbare plaats.

Onder een openbare plaats valt de openbare weg of een publiek terrein zoals de parking van een groothandelszaak of de parking van het examencentrum.

Er zal minstens één voertuig naast het parkeervak geparkeerd staan.

De examinator zal de kandidaat vragen zich vooruit of achteruit in een vak te parkeren.

Voor het manoeuvre aan te vatten, heeft de kandidaat de vrije keuze wat de opstelling van het voertuig betreft, zolang de opstelling een voorwaarts of achterwaarts parkeermanoeuvre mogelijk maakt.

 Het manoeuvre moet niet in één beweging uitgevoerd te worden.


2 vaardigheden als bijkomende evaluatiecriteria voor het praktijkexamen cat. B


Zelfstandig rijden


De vaardigheid van de kandidaat om zelfstandig te rijden zal worden beoordeeld tijdens de proef op de openbare weg.

Zo zal de kandidaat worden gevraagd een op voorhand aangegeven bestemming te bereiken zonder aanwijzingen van de examinator.

De kandidaat moet de instructies van een GPS en de richting van verkeersborden volgen.


Vanaf 01 november 2023


-Als de kandidaat het zelfstandig rijden met GPS uitvoert moet de gegevens ingegeven worden binnen een tijdsspanne van 1 minuut 30.

- naast de kandidaat kan de begeleider of instructeur ook  de GPS instellen maar geeft wel een beoordeling voorbehoud. 

GOCA-Risk Perception Test


Het praktijkexamen wordt uitgebreid met de GOCA-Risk Perception Test.

Het gaat om een computertest, die afgelegd wordt vòòr de proef op de openbare weg.

De test zal nagaan of de kandidaat de verschillende potentiële gevaren op de weg tijdig kan herkennen en correct kan inschatten.

Noch de reactietijd, noch de kennis van de wegcode worden beoordeeld.

De risicoperceptietest bestaat uit kortfilms, opgenomen in het dagdagelijks verkeer, vanuit een bestuurdersperspectief met zicht op de snelheidsmeter, de richtingaanwijzers, de binnenspiegel en buitenspiegels die ook meebewegen.

De aanwezigheid van de verschillende spiegels in het gezichtsveld van de kandidaat, verplichten hem om zijn aandacht te verdelen, gericht te kijken en de mogelijke risico's in te schatten betreffende de andere weggebruikers voor, achter of aan de zijkant van het voertuig.

Op het einde van de kortfilm krijgt de kandidaat een vraag met 4 antwoordmogelijkheden waarbij meerdere (minimum 1 en maximum 3) goede antwoorden mogelijk zijn.

De kandidaat start met 2 oefenfilms en legt aansluitend de test af bestaande uit 5 kortfilms.

De kandidaat slaagt vanaf een score van 6/10.

De beoordeling houdt in: voor ieder correct antwoord +1

voor ieder fout antwoord -1

voor ieder correct antwoord dat niet aangevinkt wordt 0.